zespół merytoryczny

 

Prof. Alicja Panasiewicz – profesor sztuki Artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zajmuje się   instalacjami multimedialnymi. Obecnie wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Design oraz Art&Design a także warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni.

W swojej twórczości koncentruje się na zjawisku światła i przestrzeni i ich wartości estetycznej budującej wrażenie. Wykorzystuje w instalacjach specyfikę postrzegania jako procesu; właściwości ludzkiego oka i jego unikatowych możliwości odbioru wrażeń barwnych oraz zdolność ludzkiego umysłu przetwarzania zarejestrowany obrazów jako fali świetlnej. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Organizatorka ogólnopolskich targów artystów i dizajnerów “Nówka Sztuka”, odbyło się 6 edycji od 2018 r.

Organizatorka dwóch edycji konkursu studenckiego: Digital Attack Art Festival: ogólnopolskiego, międzyuczelnianego konkursu. którego celem była wymiana doświadczeń oraz szeroki wgląd w poziom i kondycję kształcenia artystycznego wykorzystującego cyfrowe technologie obrazowania.

 

 

Prof. Aleksander Byrski – profesor nauk informatycznych. Pracuje na stanowisku zastępcy Dziekana ds. Współpracy na Wydziale Informatyki AGH. W swojej pracy naukowej zajmuje się obliczeniami metaheurystycznymi, systemami agentowymi, algorytmami współbieżnymi i rozproszonymi. Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych, promotorem 6 ukończonych doktoratów.

Jest przewodniczącym Komisji ds Etyki Badań z Udziałem Człowieka AGH oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Informatyki PAN.

Poza pracą zawodową prowadzi działania fundacji Try IT popularyzującej badania naukowe i inżynierskie w IT i zachęcającej do rozpoczęcia kariery w IT. Fundacja prowadzi również od dwóch lat festiwal innowacji studenckich IT is ME oraz nowy moduł owego festiwalu, IT is ART promujący działania na pograniczu IT oraz sztuki.

 

 

Prof. Jacek Wachowski – profesor nauk humanistycznych. Profesor zwyczajny w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów UAM. Specjalista w dziedzinie performatyki, refleksji nad widowiskami (teorii teatru i dramatu) oraz komunikacji społecznej. Prowadzi także badania dotyczące związków humanistyki z nowymi technologiami, a w szczególności dotyczące wpływu nowych technologii cyfrowych na relacje społeczne i komunikacyjne oraz sztukę.

W latach 1993–1996 odbył serię staży na uniwersytetach amerykańskich, rozwijając swoje zainteresowania performansem i komunikacją społeczną. Uczestniczył w projektach badawczych podejmowanych w tych ośrodkach, a także w pracach międzynarodowego środowiska teatrologów skupionych w Fédération Internationale Pour la Recherche Théâtrale.

Od 1996 kontynuował pracę w Instytucie Filologii Polskiej oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, gdzie przygotował autorski program studiów w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W tejże uczelni pełnił następnie liczne funkcje, m.in.: dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pełnomocnika rektora ds. naukowych i kierownika Katedry Komunikacji Społecznej.